• sahypa_head_bg

Biz hakda

Biz hakda

img hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Sunrise Instruments” (SRI) alty ok güýji / tork datçigini, awtoulag heläkçiligini synag ýük öýjüklerini we robot güýji bilen dolandyrylýan üweýjini ösdürmäge ýöriteleşen tehnologiýa kompaniýasydyr.

Duýmak we takyklyk bilen hereket etmek ukyby bolan robotlary we maşynlary güýçlendirmek üçin güýç ölçemek we güýç dolandyryş çözgütlerini hödürleýäris.

Robot güýjüni dolandyrmagy aňsatlaşdyrmak we adam syýahatyny has ygtybarly etmek üçin in engineeringenerçiligimizde we önümlerimizde iň ýokary derejä çykmagy maksat edinýäris.

Maşynlar + datçikler tükeniksiz adam döredijiligini açar we senagat ewolýusiýasynyň indiki tapgyrydyr.

Müşderilerimiz bilen näbelli zady mälim etmek we mümkin bolan zatlaryň çägini öňe sürmek isleýäris.

30

ýyl datçigiň dizaýn tejribesi

60000+

SRI datçikleri häzirki wagtda bütin dünýäde hyzmat edýär

500+

önüm modelleri

2000+

goýmalary

27

patentler

36600

ft2desga

100%

garaşsyz tehnologiýalar

2%

ýa-da işgärleriň ýyllyk dolanyşygy az

Hekaýamyz

1990
Esaslandyryjy fon
● ylymlaryň kandidaty, Waýn döwlet uniwersiteti
● In Engineener, “Ford Motor Company”
● Baş inerener, Gumanetika
The Dünýädäki ilkinji täjirçilik dummy çäkli element modelini döretdi
100 100-den gowrak alty okly güýç datçiginiň dizaýnyna ýolbaşçylyk etdi
Crash Dizaýn heläkçiligi Es2-re

2007
Esaslandyryjy SRI
● Ylmy barlaglar
UM HUMANETIKA bilen hyzmatdaşlyk ediň.SRI tarapyndan öndürilen çaknyşygyň köp okly güýç datçikleri dünýäde satylýar
GM GM, SAIC we Volkswagen ýaly awtoulag kärhanalary bilen SRI markasy bilen hyzmatdaşlyk etdi

2010-njy ýyl
Robotika pudagyna girdi
Mature Robotika pudagyna ýetişen duýgur tehnologiýasyny ulanyň;
AB ABB, kaaskawa, KUKA, Foxconn we ş.m. bilen çuňňur hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

2018
Industryerine ýetirilen senagat sammitleri
German German In Engineeringenerçilik akademiýasynyň akademigi, professor Zhangang Jianwei bilen bilelikde myhman aldy
● 2018 Ilkinji robot güýçlerine gözegçilik tehnologiýasy konferensiýasy
● 2020 Robot güýçlerine gözegçilik tehnologiýasy boýunça ikinji konferensiýa

2021
Döredilen laboratoriýalar Şanhaýyň baş edarasyny döretdi
K KUKA bilen "Robot Intellektual Bilelikdäki Laboratoriýa" döredildi.
SA SAIC bilen "iTest intellektual synag enjamlary bilelikdäki barlaghanasy" döredildi.

Hyzmat edýän pudaklarymyz

nyşan-1

Awtoulag

nyşan-2

Awtoulag howpsuzlygy

nyşan-3

Robot

nyşan-4

Lukmançylyk

nyşan-5

Umumy synag

nyşan-6

Reabilitasiýa

nyşan-7

Önümçilik

nyşan-8

Awtomatlaşdyryş

nyşan-9

Aerokosmos

Oba hojalygy

Oba hojalygy

Hyzmat edýän müşderilerimiz

ABB

medtronik

Foxconn

KUKA

SAIC

volkswogen

Kistler

Gumanetika

ASASKAWA

toyota

GM

franka-emika

shirley-ryan-abilitylab-logo

UBTECH7

prodrive

giňişlik-programmalar-hyzmatlar

bionicM

Magna_International-Logo

demirgazyk-günbatar

Miçigan

Medisina_College_of_Wiskonsin_logo

Karnegi-mellon

grorgiýa-tehnologiýa

brunel-logo-gök

UnivOfTokyo_logo

Nanyang_Tehnologiki_ Uniwersitet-logo

nus_logo_full-gorizontal

Çinghua

-Uklend

Harbin_Institute_of_Tehnologiýa

Imperial-College-London-logo1

TUHH

bingen

02_Polimi_bandiera_BN_positivo-1

“AvancezChalmersU_black_right”

Padua uniwersiteti

Biz…

Innowasiýa
Müşderilerimiziň isleglerine laýyk gelýän önümleri taýýarlaýarys we maksatlaryna has gowy ýetmek üçin ýöriteleşdirilen çözgütler hödürleýäris.

Ygtybarly
Hil ulgamymyz ISO9001: 2015 kepillendirildi.Kalibrleme laboratoriýamyz ISO17025 kepillendirildi.Biz dünýäde öňdebaryjy robot we lukmançylyk kompaniýalaryny ygtybarly üpjün ediji.

Dürli
Toparymyz öndürijilikli, çeýe we çalt seslenme ulgamynda gözlegleri, ösüşi we önümçiligi saklamaga mümkinçilik berýän maşyn gurluşygy, programma üpjünçiligi in engineeringenerçiligi, elektrik in engineeringenerçiligi, ulgam we gözegçilik in engineeringenerçiligi we gaýtadan işlemek boýunça dürli zehinlere eýe.

Müşderi

Müşderä baha bermek

"Bu SRI ýük öýjüklerini 10 ýyl bäri bagtly ulanýarys."
“SRI-iň pes agramly öýjükleriniň ýeňil agramy we goşmaça inçe galyňlygy meni haýran galdyrdy.Bazarda şuňa meňzeş beýleki datçikleri tapyp bilmeris. "

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.